การต่อเติมบ้าน คืออะไร

การต่อเติมบ้านก็คือ การขยายพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านออกไปจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ต่อเติมบ้าน7
ต่อเติมบ้าน 

โดยปกติแล้ว การต่อเติมบ้านสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ